Dating dating profil dos, Translation of "and don'ts" in Romanian


Realizarea acestei baze de date a urmat i este o dezvoltare a unei aplicaŃii informatice anterioare de stocare i prelucrare a datelor fizice privind profilele de sol realizate pe calculatorul Felix C Canarache, Mielcescu.

Destinat adulților peste 17 ani Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți Nuestra prioridad número uno: Construir un sitio seguro y sano donde mujeres solteras puedan buscar, encontrar y comenzar una relación seria con hombres solteros en los EE. Después de leer el perfil y te gustaría chatear con ese miembro, haz clic en el ícono 'Corazón'. Usted elige las preguntas del perfil del miembro. Si no pasas el cuestionario, no podras chatear ni enviar mensajes de texto.

Sistemul de programe elaborat asigură posibilitatea reutilizării într-un grad superior a informaŃiilor privind profilele de sol reprezentative pentru terenurile agricole i de alte folosinŃe. Culegerea datelor primare Pentru culegerea datelor primare i introducerea lor în calculator s-au elaborat trei tipuri de fi e: fi a cu date morfologice i condiŃii de teren 4 paginifi a cu date fizice 2 pagini i fi a cu date chimice 2 pagini.

Profilele sunt identificate printr- un cod numeric cronologic care se acordă în momentul stocării în calculator.

Apropo, ce faci și ce nu? Some dos and don'ts. Ce sa faci și ce nu. This article outlines 5 do's and don'ts that will help you navigate online dating a little more smoothly.

Fi ele asigură culegerea informaŃiilor de teren sau rezultate din analize fizice i chimice de laborator pentru 10 sub orizonturi straturi genetice de sol, precum i pentru apa freatică analize chimice.

Având în vedere că datele morfologice i condiŃiile de teren se culeg în câmp, fi a corespunzătoare permite ca aceasată operaŃie să se facă direct pe oasis dating în australia, eliminându-se astfel timpul necesar pentru transcriere i evitându-se eventualele erori de transcriere.

De asemenea, folosindu-se tehnica meniului pentru marea majoritate a datelor culese pe teren pe fi ă sunt indicate în clar toate valorile posibile ale parametrilor, pedologul urmând să specifice valoarea concretă prin simplă bifarese simplifică la maximum munca dificilă de codificare a datelor, evitându-se erorile i omisiunile de date i mărindu-se productivitatea pedologului în teren. Fi ele cu date fizice i dating dating profil dos sunt prevăzute i cu posibilitatea includerii datelor generale i a unor date morfologice, iar fi a cu date fizice este prevăzută i cu posibilitatea includerii unor date chimice, astfel încât în cazul când se folosesc numai date de un singur tip să se poată utiliza doar tipul respectiv de fi ă care să asigure toate datele necesare prelucrărilor specifice categoriei respective de probleme.

Acolo unde a fost posibil s-au definit valori implicite, astfel că în aceste cazuri nu se completează nimic pe fi ă. La unii parametri se acceptă două unităŃi de măsură, nefiind nevoie ca pedologul să convertească manual datele disponibile în altă unitate de măsură decât cea standard prevăzută.

ConŃinutul bazei de date a fost ales astfel încât să răspundă unor utilizări diverse într-un cadru unitar care să asigure refolosirea datelor într-un grad cât mai ridicat.

În consecinŃă se asigură gestiunea atât a unui set foarte extins de date pentru un profil necesare de exemplu pentru cercetări complexedar i a oricărui subset de date oricât de redus, fără a se impune utilizatorului operaŃii inutile în plus. Alegerea datelor primare i lista valorilor, respectiv a codurilor pentru acestea, s-a făcut în urma unor analize repetate la care au participat foarte mulŃi speciali ti din ICPA i din alte unităŃi implicate în elaborarea i utilizarea studiilor i cercetărilor pedologice.

De asemenea, această alegere s-a făcut în conformitate cu documentele care reglementează sub raport tehnic i metodologic elaborarea studiilor pedologice. Varianta Minicalculator a hong kong speed​​ dating rachael chan de date Această variantă dating dating profil dos următoarele funcŃiuni: - Introducerea în calculator a datelor primare cu ajutorul unor video-machete corespunzătoare.

  1. На обратном пути в транспортный центр Николь не произнесла ни слова.

Semnalarea erorilor se face la terminal pentru cele care sunt de competenŃa operatorului pentru a fi corectate pe locsau se scriu într-o listă cu mesaje de erori care urmează a fi rezolvate ulterior de pedologii responsabili ai profisolului. Având în vedere că diferite grupe de date se dating dating profil dos introduce decalat dating dating profil dos timp datorită duratelor diferite ale analizelor i că de regulă au loc câteva corectări succesive în timp, se contorizează numărul datelor eronate rămase necorectate pentru fiecare profil.

În urma procesului de validare-corectare-validare, acest contor ajunge la zero. După ce s-au introdus datele din toate tipurile de fi e disponibile care au sosit decalat în timp i după corectarea tuturor erorilor detectate la introducere se efectuează alte validări în general de corelare între diferiŃi parametri de pe aceea i fi ă sau fi e diferite. Se face interactiv cu ajutorul video-machetelor acelea i cu cele de introducere.

Dating dating profil dos asigură acelea i facilităŃi de introducere i validare a datelor ca la introducere. Se pot estima parametrii pentru întregul profil - când lipsesc datele de la toate suborizonturile, iar când există date pentru unele suborizonturi se pot estima datele dating dating profil dos pentru suborizonturile cu date lipsă, Ńinând cont în acest caz i de datele existente i de tipul obŃinerii lor pentru celelalte suborizonturi. Algoritmii de estimare au impus stabilirea a două grupe de însu iri: însu iri de bază care trebuie validate de pedolog înainte de a fi folosite la estimarea însu irilor din grupa a doua, care la rândul lor după estimare se validează.

Varianta minicalculator este realizată ca o aplicaŃie informatică clasică prin programe în majoritate Fortran F În rare cazuri structura datelor i a prelucrărilor, precum i împrejurările de implementare, au condus la utilizarea COBOL Având în vedere tipul i specificitatea dating dating profil dos în raport cu diferite categorii de date s-au stabilit 4 fi iere principale: date generale 51 câmpuri pe profil i 13 câmpuri pe suborizontdate morfologice i condiŃii de teren 62 câmpuri pe profil i câmpuri pe suborizontdate fizice 46 câmpuri pe profil i 41 câmpuri pe suborizonturi i date chimice 90 câmpuri pe profil i 34 câmpuri pe suborizonturi.

Înregistrările fi ierelor sunt de lungime variabilă în funcŃie de numărul suborizonturilor.

  • Эта загадочная лестница вполне может опустить нас в ад или же вознести на небеса.
  • Dating pentru străini în marea britanie
  • and don'ts - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context
  • Assam dating site
  • Тем временем Ричард с помощью клавиатуры заказывал у Рамы пищу и все необходимые припасы, или забирал птенцов наверх, чтобы потренировать и поучить их, или же воплощал какую-нибудь из своих многочисленных идей где-нибудь в убежище.

Deoarece de regulă prelucrările sunt separate pe cele 3 mari categorii de date date morfologice i condiŃii de teren, date fizice i date chimicela o prelucrare se folosesc de cele mai multe ori cel mult două fi iere principale - cel corespunzător categoriei respective i cel cu date generale, în care s-au pus date comune a cel puŃin două categorii.

Totu i în unele din astfel de cazuri datele au fost puse în fi ierul categoriei corespunzătoare deoarece dating dating profil dos respective sunt relativ rare. Subcâmpurile unei informaŃii, în general, s-au separat în scopul creării posibilităŃii de regăsire u oară a datelor după fiecare din aceste câmpuri.

Din acelea i motive, valorile multiple ale unei caracteristici s-au trecut în câmpuri separate.

Translation of "and don'ts" in Romanian

Nomenclatorul de coduri este organizat la nivel de indicator i cod i cuprinde descrierea semnificaŃiei fiecărui cod. În acest fel s-a obŃinut o reducere a spaŃiului de memorare de ori. AplicaŃia s-a realizat pe o durată relativ lungă de cca 10 ani prin dezvoltări succesive, conform definirii unor noi cerinŃe care nu au putut fi precizate de la început datorită complexităŃii problemelor vizate, naturii problemelor de cercetare i gradului de noutate a metodei informatice pentru utilizator.

Au rezultat restructurări în timp ale fi ierelor de date, respectiv necesitatea unor programe auxiliare de conversie a datelor deja stocate în noile structuri.

PerfecŃionările s-au referit îndeosebi la mărirea flexibilităŃii în utilizare, ca de exemplu: renunŃarea la o serie de date obligatorii, desincronizarea între diferite operaŃii introducere date, validări, prelucrări, obŃinere rapoarte, etc.

La concepŃia software-ului s-a urmărit un nivel ridicat de modularizare, respectiv de independenŃă dating dating profil dos modulelor, folosindu-se pe cât posibil comunicarea între module programe prin fi iere comune permanente sau temporare un program î i pune rezultatele prelucrărilor sale într- un fi ier de unde alte programe le pot folosi.

dating i kobenhavn evenimente de întâlniri de viteză în illinois

De exemplu toate rapoartele utilizator inclusiv cele cu mesaje de erori sunt scoase mai întâi ca fi iere pe disc într-un format corespunzător i apoi se listează la imprimantă cu un utilitar sistem.

Aceasta asigură o mare flexibilitate de operare: folosirea oricărui dispozitiv de ie ire disponibil, reluarea imprimării în caz de incident fără reluarea dating dating profil dos, listarea într-un număr de exemplare dorit variabil sau listări suplimentare, etc. Pe de altă parte, în unele cazuri optimizarea programelor dating dating profil dos condus la cuplarea unor prelucrări asociate ex. Pentru mărirea operativităŃii, din fiecare nivel al ierarhiei de meniuri se poate reveni la nivelul anterior imediat superior i se poate termina sesiunea de lucru.

buffalo speed​​ dating evenimente dating umtata

La realizarea programelor s-a folosit facilitatea RSXM de dating dating profil dos rezidentă RMS obŃinându-se o mic orare a dimensiunii programelor executabile task-urilor de cca 3 ori, precum i o cre tere sensibilă a vitezei de execuŃie a acestora.

A fost creată o bibliotecă de video-machete care se apelează din dating dating profil dos programe F Dating dating profil dos fiind numărul i diversitatea foarte mare a datelor diferite care se introduc în baza de date sau se obŃin prin diversele prelucrări, s-a impus cu necesitate definirea i utilizarea unui DicŃionar al Datelor bazei de date.

Acesta asigură standardizarea referirii datelor de către mulŃimea foarte largă de speciali ti implicaŃi diferitele grupe de utilizatori de specializări diferite, membrii echipei de realizare a aplicaŃiei informatice. Varianta PC a bazei de date Această variantă gestionează acelea i date ca varianta minicalculator de unde aceste date se transferă periodic i este realizată cu ajutorul pachetului de programe Paradox 3.

De asemenea, prin export - import către alte pachete de programe Excel, Word se asigură relativ u or i alte prelucrări avansate cayman dating online de acestea.

dating qubecois site- ul de dating pentru americanul nativ

Datele au fost structurate în 9 tabele cu date i 6 pink homar speed​​ dating nomenclator. Nomenclatoarele conŃin o coloană câmp pentru cod i mai multe coloane pentru decodificările corespunzătoare indicatorilor datelor respective. Legăturile între tabelele cu date se fac prin intermediul coloanelor comune cod profil, respectiv cod număr 5 sub orizont.

La structurarea datelor în tabele s-a folosit i la această variantă principiul localizării prelucrărilor cât mai puŃine tabele necesare pentru o prelucrare sau comandă de utilizarecare în general corespund în cazul nostru cu principiul frecvenŃei datelor introduse în baza de date.

Datele sub orizonturilor sunt puse, de data aceasta, într-o înregistrare rând separată - soluŃie mai avantajoasă în lucrul cu Paradox. De asemenea, la structurarea datelor i nomenclatoarelor s-a urmărit ca lungimea tabelelor să fie cât mai mică - pentru ca viteza de căutare în ele să fie cât mai u oară, respectiv timpul de răspuns la o comandă dating dating profil dos fie cât mai redus - i să nu fie un număr prea mare de tabele, care ar conduce la o cre dating dating profil dos a dificultăŃii de utilizare a lor.

Datele numerice s-au declarat unde s-a putut de tipul S - corespunzător spaŃiului de memorare necesar minim 2 octeŃi. Conversia datelor între variante Având în vedere evoluŃia tehnologiei informaŃiei pe parcursul informatizării datelor privind profilele de sol a fost necesară conversia datelor stocate dintr-o variantă într-o nouă variantă.

За что тебе извиняться. - ответил молодой человек.

Astfel au fost elaborate programe specifice care împreună cu utilitare de sistem au asigurat conversia între date din format Felix C în format Minicalculator, precum i din format Minicalculator în format PC. După conversie, datele Felix convertite au urmat fluxul iterativ de prelucrări validare-corectare. Programe proprii elaborate pe PC utilizând Borland C 2.

Sistem de programe pentru baza de date a profilelor de sol (PROFISOL)

Stadiul actual i posibilităŃi de dezvoltare Până în prezent, baza de date a fost încărcată cu datele a peste de profile de sol, din care toate au date fizice cca. Comentarii Gestiunea i prelucrarea datelor privind profilele de sol constituie o problemă complexă prin varietatea dating dating profil dos a datelor implicate peste date diferitevolumul mare al datelor de exemplu, numărul doar dating o rasă maxim, corespunzător a 10 suborizonturi, al câmpurilor din cele 4 înregistrări cu datele unui profil din varianta minicalculator este deasincronismul în timp al diferitelor operaŃii culegere, validare-corectare, prelucrare i al diferitelor segmente de date ale unui profil morfologice, analitice fizice, analitice chimice, etc.

Aceasta a condus la o structură complexă a sistemului de programe i fi iere. Aceste probleme au putut fi rezolvate numai asigurând un compromis optim între o modularizare pronunŃată a sistemului de programe i eficienŃa programelor viteză de lucru, spaŃii de memorare, etc. A fost necesară o renunŃare la unele exigenŃe iniŃiale de culegere-încărcare a datelor pentru adaptarea la unele necesităŃi practice.

De asemenea, a fost necesară elaborarea unor manuale de utilizare foarte clare i detaliate i a unei documentaŃii de realizare a programelor corespunzătoare dezvoltărilor ulterioare inclusiv de către alte persoane.

În acela i timp a fost necesară o disciplină organizatorică de dating de viteză craigs - dating dating profil dos a bazei de date. Baza de date s-a dovedit utilă la efectuarea diferitelor cercetări i la elaborarea diferitelor studii pedologice. Prin utilizarea de către speciali tii în pedologie a acestei baze de date se asigură: scurtarea duratei cu care se realizează diferite studii i cercetări, cre terea acurateŃei i caracterului obiectiv al studiilor i cercetărilor, completarea conŃinutului studiilor i cercetărilor cu noi parametri i cu noi posibilităŃi de prelucrare i interpretare, elaborarea de prognoze prin simulări, refolosirea la un grad cât mai ridicat a informaŃiilor pedologice existente, evitarea repetării inutile a unor cartări i analize, etc.