Dr paul datând peste 35 de ani


Maria Magdalena Székely Pr. Retipãritã încu prilejul împlinirii a de ani de la naºterea lui Rigas La aceastã ediþie au mai colaborat: Prof. Paul Mihail ; îngrijire de ed. Þipãu, Mihai ed. Petrescu, ªtefan trad.

dr paul datând peste 35 de ani

Lazãr, Elena pref. Se pare cã, îndepozitele Metohului au fost devastate de un incendiu2.

Ioan cel Nou din Iaºi NicoriþãSf. Sava din Iaºi, Soveja, Tazlãul. De fapt, procesul de distrugere a arhivei începuse încã din veacul XIX, dupã secularizarea averilor mãnãstirilor închinate. Începutul l-a fãcut pãrintele Paul Mihail, în Creaþii româneºti ºi izvoare despre români în colecþii din strãinãtate, serie nouã, II.

Finlanda — Grecia, Bucureºti,p.

Gorovei unghere, în care am dat peste hârtii putrede, altele rupte ºi mucegãite. Douã lãzi pline cu hãrþi ºi hotãrnicii erau complet putrede. Neobositul cãlãtor ºi descoperitor de comori româneºti din Rãsãritul ortodox, Marcu Beza, a poposit ºi el la Metohul Sfântului Mormânt, vizitând biblioteca ºi arhiva.

A rãmas ºi el impresionat de starea mizerabilã în care a gãsit vechile documente româneºti.

dr paul datând peste 35 de ani

Atât Paul Mihail cât ºi Constantin Velichi s-au strãduit sã salveze de la distrugere ºi sã aducã în þarã aceste documente. Mi-e jale sã le vãd rupte, putrede ºi pline de praf.

În schimbul lor, i-a lãsat administratorului Metohului — avocatul Vladimir Mirmiroglu — cãciula sa de astrahan Acum, aceste documente se aflã împãrþite între mai multe fonduri arhivistice din România Velichi, Documente moldoveneºti — din arhiva Metohului Sf.

Arhiva poseda în 1. Documente slave din secolul al XVI-lea, scrise pe hârtie. Nu ºtim dacã ºi ce demersuri a fãcut statul român în urma acestui memoriu, dar o mare parte din documentele editate de Constantin Velichi se aflã acum în depozitele Arhivelor Naþionale. Deºi arhiva Metohului Sfântului Mormânt se înfãþiºa privirilor aºa precum am arãtat, accesul în ea nu era deloc uºor.

Mãrturie stã tot jurnalul pãrintelui Mihail. Mormânt, i-am vorbit de necesitatea de a fi clasificate hârtiile, de a fi scoase la aer ºi de a le aºeza în dulapuri.

dr paul datând peste 35 de ani

M-am oferit sã fac un catalog al documentelor slavone ºi chirilice, ca sã se ºtie evidenþa lor […]. În cele din urmã, impresionat de rugãminþile ºi insistenþele tânãrului român, administratorul i-a îngãduit sã lucreze în arhivã aproape trei sãptãmâni. Velichi, op. Gorovei Mirmiroglu. Imediat dupã întoarcerea în þarã, Paul Mihail a pornit valorificarea descoperirilor sale de la Constantinopol Rãzboiul s-a terminat, dar a urmat incendiul ºi mutarea Metohului Sfântului Mormânt la Atena.

Documente regăsite dintr o arhivă pierdută. Έγγραφα που ξαναβρέθηκαν από ένα χαμένο αρχείο

Documentele româneºti au dispãrut fãrã urmã mai multe decenii. La 16 ianuarie, însoþiþi de d-l Marinescu, am mers pentru prima oarã la fundaþia respectivã — Ellhnikó Logotexnikó kai Dr paul datând peste 35 de ani Arxeío, pe scurt, E.

Directorul fundaþiei, d-l Manos Haritatos, ne-a întâmpinat cu prietenie ºi ne-a acordat, din primul moment, permisiunea de a cerceta ºi a copia documentele româneºti.

Provine dintr-o familie cu vechi tradiții în domeniul învățămâțntului, dragostea pentru istorie fiindu-i insuflată de tatăl său, profesorul Nicolae Ursulescu din Basarabia. Ororile celui de-al doilea război mondial au determinat familia să plece la Brăila, unde tânărul Nicolae a urmat studiile Liceului Nicolae Bălcescu. Între anii șia urmat cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității Al. Cuza din Iași. La terminarea facultății, s-a mutat în Suceava, unde a devenit preparator universitar la sectia de istorie-geografie a Institutului Pedagogic din Suceava.

D-l Haritatos este descendentul unei familii de negustori foarte bogaþi din Alexandria care au avut ideea de a pãstra, de a aduna ºi, apoi, de a cumpãra tot felul de lucruri vechi. Dulapurile ºi vitrinele fundaþiei E. De pe pereþi, zâmbesc copiii ºi femeile frumoase ale afiºelor ºi reclamelor de altãdatã.

Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

La toate acestea, se adaugã biblioteca ºi arhiva, conþinând felurite documente, dar ºi fotografii sau ilustrate. Mai poþi gãsi aici ºi opere de artã — tablouri, desene, schiþe.

dr paul datând peste 35 de ani

Cu prilejul primei noastre vizite acolo, conservatorul arhivei, d-l Gheorghios Haronitis, ne-a adus un dosar voluminos conþinând documente româneºti. Abia atunci am înþeles cã ne aflam în faþa unei pãrþi din arhiva Metohului Sfântului Mormânt!

În sãptãmâna urmãtoare, am început transcrierea ºi colaþionarea documentelor româneºti pãstrate la E. Mergeam la lucru de trei ori pe sãptãmânã, între orele 12 ºi 16, când sala de lecturã a fundaþiei era deschisã.

dr paul datând peste 35 de ani

La începutul lunii martie, când începusem sã întrezãrim sfârºitul muncii, am descoperit cã E. Gorovei a îngãduit ambilor autori un stagiu documentar la Atena noiembrie — maiale cãrui roade vor fi puse în valoare în cel mai scurt timp. Gorovei conþinea acte în limba greacã, inaccesibile nouã, ºi celãlalt — încã 44 de documente româneºti; abia acestea din urmã erau cele regestate cândva de d-l Marinescu.

În total, erau, aºadar, de documente româneºti exclusiv moldoveneºti.

Paul MacCready: Nature vs. humans, and what we can do about

Am încheiat transcrierea lor la începutul lunii mai, cu câteva zile înaintea plecãrii noastre spre casã. Ca ºi când n-ar fi fost suficient atât, d-l Marinescu ne-a anunþat cã un alt colecþionar din Atena ar mai avea ceva documente româneºti ºi, cu oarecare greutate, a obþinut, pentru noi, copiile a ºase dintre ele: fãceau parte din aceeaºi arhivã! La originale n-am avut acces ºi nu ºtim câte acte vor mai fi fiind în afara celor copiate.

Vârsta Pământului

Cum au ajuns documente din arhiva Metohului Sfântului Mormânt în colecþii particulare? Atât fundaþia E. Cine le-a vândut?

dr paul datând peste 35 de ani

Am avut ºansa ca acei cercetãtori sã fim noi. Ne-am întors în þarã cu transcrierile a de documente recuperate din arhiva Metohului Sfântului Mormânt dr paul datând peste 35 de ani la Constantinopol. Din acestea, câteva au fost deja editate în tendințe online de pe piață, cele mai multe sunt cunoscute doar sub formã de regeste, iar altele în jur de 30 de piese sunt complet necunoscute.

În ordine strict cronologicã, cel mai vechi document transcris de noi este copia de secol XVIII a uricului lui Alexandru cel Bun pentru Mãnãstirea Bistriþa, din 6 februarieiar cel mai nou dateazã din 24 august Cel mai vechi document original poartã, însã, data de 21 iunie În afara documentelor propriu-zise, sunt ºi numeroase menþiuni datate, în documente în astrologie telugu în perilipsisuri.

Pãrintele Mihail a fost impresionat în mod special de ºapte documente30, dintre care noi am regãsit doar trei: un hrisov de la Constantin Mavrocordat, din 25 aprilieo hotarnicã din 20 augustredactatã pe ºase foi de 31 x 21 cm, însumând 12 pagini31 ºi un act din 20 apriliescris pe douã coloane, în limba românã ºi în limba greacã, pe foi de dimensiuni mari: circa 55 x 38 cm Actul de la Constantin Mavrocordat era, în descrierea lui Paul Mihail, lung de 28 S-au semnalat, la licitaþii publice, chiar ºi manuscrise de mare preþ, bizantine, cunoscute de mult ca fãcând parte din biblioteca Metohului Sfântului Mormânt.

Astãzi, el mãsoarã doar 72 cm în lungime: între timp, a fost tãiat în mai multe bucãþi, vândute, desigur, la licitaþie ca piese separate.

Nicolae Ursulescu

Sã zãbovim puþin asupra documentelor inedite. Ne-am întrebat de la bun început cum au scãpat acestea atenþiei lui Paul Mihail ºi Constantin Velichi.

  1. Descoperirea radioactivității a introdus un alt factor în calcul.
  2. Мы не знаем, как там обстоит дело, но я помню, что для этого процесса огромное значение имеют свежие яйца игуан.
  3. Nicolae Ursulescu - Wikipedia
  4. Что может быть - А зачем этот робот, снующий между шестами.
  5. Concentrați- vă pe întâlnirile online ale familiei
  6. Site- ul de dating în statul ondo
  7. Элли рассказала родителям, что хотела бы переговорить с ними и о прочих вещах, но эти дела могут подождать, пока Ричард и Николь не выспятся.
  8. Твердо произнесла .

Am crezut, iniþial, cã vor fi format toate un pachet. Dar documentele respective nu se referã la un singur sat, ci la mai multe, proprietãþi ale diferitelor mãnãstiri închinate Sfântului Mormânt. Actele sunt, ºi ele, de mai multe tipuri: porunci domneºti pentru hotãrnicirea unor moºii, hotarnice, scutiri de dãri, întãriri de proprietãþi, zapise, izvoade, o carte de blestem de la mitropolitul Moldovei ºi aºa mai departe.